DETALII PRIVIND EXTERNAREA  

Medicul currant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore înainte.

Redactarea documentelor necesare externarii:
 •   Biletul de externare;
 •   Scrisoarea medicala.

In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulata se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta si CNAS Valcea.

Unitatea SC BALNEOMEDCENTER S.A. nu este unitate COVID sau suport COVID.

In consecinta, nu interneaza pacienti bolnavi de COVID sau cu suspiciune de boala COVID. 

In acest context, inainte de internare pacientii vor fi testati si vor avea acces la internare doar pacientii negativi.

 

Set minim de date solicitat pacientilor pentru programare (descarca document)

Pentru programarea la consultatie pe cabinet de ambulatoriu integrat sunt necesare urmatoarele date:

 •   Nume prenume pacient;
 •   Modul de prezentare (Bilet trimitere, Bilet Externare, Consult periodic, Cu plata)
 •   Numar telefon de contact
 •   Cabinetul si medicul la care se doreste programarea

Internarea în spital cu bilet de trimitere se face pe baza următoarelor acte:

 •   Bilet de trimitere de la medicul de familie sau Bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriu;
 •   Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original;
 •   Card de sanatate/adeverinta de la CAS in termen de valabilitate.

Internarea in spital fara bilet de trimitere (in sistem privat 100%) se face in baza diagnosticelor rezultate in urma consulturilor de specialitate iar documentele necesare sunt buletin de identitate/card de identitate.

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de

 •   spitalizare continua;
 •   spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

 •   diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 •   tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Categoriile de asigurati sunt urmatoarele:

 •   Salariat
 •   Persoana fizica autorizata (PFA)
 •   Persoana fizica fara venit obligate sa se asigure
 •   Pensionar
 •   Copii in varsta de pana la 18 ani
 •   Elevii, ucenicii peste varsta de 18 anisi sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca
 •   Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni Studentii daca nu realizeaza venituri din munca
 •   Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social
 •   Somer
 •   Beneficiar de ajutor social
 •   Persoane cu handicap
 •   Asigurarea de sanatate facultativa
 •   Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)
 •   Detinutii politici
 •   Eroii Revolutiei din decembrie 1989
 •   Veterani de razboi
 •   Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse
 •   Coasiguratul
 •   Militarii – care satisfac serviciul militar in termen
 •   Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri
 •   Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca

  Dovada asigurarii se face prin interogarea de catre angajatii SC Balneomedcenter SA a bazei de date SIUI unde pacientul trebuie sa apara “asigurat”.

IN ATENTIA PACIENTILOR, ANGAJATILOR SI VIZITATORILOR SPITALULUI BALNEOMEDCENTER,

In conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conducerea Spitalului BALNEOMEDCENTER va aduce la cunostiinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate.

Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 7: Prelucrarea unor categorii speciale de date

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală este interzisă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:
a) când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare;
b) când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevăzute de lege; o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimţit expres la această dezvăluire;
c) când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul ;
d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a acestei organizaţii sau să întreţină cu aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate;
e) când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de că tre persoana vizată;
f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie;
g) când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrij iri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu condiţia ca prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii echivalente în ceea ce priveşte secretul;
h) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public important, cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi privată.

(4) Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate, interzicerea efectuării unei prelucrări de date din categoriile prevăzute la alin. (1), chiar d acă persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul, iar acest consim ţământ nu a fost retras, cu condiţia ca interdicţia prevăzută la alin. (1) să nu fie înlăturată prin unul dintre cazurile la care se referă alin. (2) lit. b)-g).

Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare:

(1) Prelucra rea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă :
a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;
b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.

(2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. {1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Art. 9: Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate

(1) În afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin.(2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se aplică în privinţa prelucrării datelor privind starea de sănătate în următoarele cazuri:
a) dacă prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice;
b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.
(2) Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şr cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.
(3) Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai
dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate. Când scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la public în general şi persoana vizată nu şi-a
dat consimţământul în scris şi în mod neechivoc, trebuie cerută şi obţinută în prealabil autorizaţia autorităţii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în
autorizaţie este interzisă.
(4) Cu excepţia motivelor de urgenţă, autorizaţia prevăzută la alin. (3) poate fi acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România.
(5) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. Prin excepţie, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.

Atasamente: Prelucrare-date-caracter-personal.pdf
 • Drepturi
  • Bolnavii internati sunt unici, cu propriile lor nevoi, puteri care trebuie respectate;
  • Bolnavii asigurati la „Casa de Asigurari de Sanatate” au dreptul la asistenta medicala gratuita;
  • Bolnavii si familia au dreptul la informative asupra diagnosticului si conduitei terapeutice ,sa fie ingrijiti cu consideratie si respect;
  • In cazul nemultumirilor asupra modului cum sunt tratati si ingrijiti, au dreptul sa informeze conducerea unitatii, directia de sanatate publicaValcea ,casa de asigurari de sanatateValcea, Ministerul sanatatii si familiei;
  • In timpu internarii au dreptul la protejarea impotriva factorilor de risc, la asigurarea bunurilor personale pe perioada internarii;
  • Bolnavii minori, cei cu handicap si varstnicii au dreptul la o protective corespunzatoare;
  • Toate informatiile legate de pacient sunt confidential si protejate de pierderea sau folosirea necorespunzatoare.
 • Obligatii
  • La internare bolnavii sunt obligati sa prezinte dovada asigurarii de sanatate;
  • Sa respecte indicatiile medicului asupra conduitei terapeutice;
  • Sa respecte personalul angajat al spitalului;
  • Sa respectenormele de conduita cu ceilalti bolnavi;
  • Sa foloseasca cu grija bunurile spitalului;
  • Sa aduca la cunostinta conducerii toate aspectele negative pe perioada internarii;
  • Sa respecte orele de odihna si tratament;
  • Sa respecte normele de prevenire a incendiilor;
  • Sa nu fumeze in incinta spitalului.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal (citeste document)

Programare Online